• +91-8084053399
  • +91-9431016495
  • +91-9431017530
  • +91-9431020110
  • dddsbihar@gmail.com
 

Our Members List

Shri Sushil Kumar Modi

Chief Patron

Shri Ganga Prasad

President

Dr. Subhash Prasad

Vice President

Shri Bimal Jain

Secretary

Shri Pradeep Kr. Chaurasia

Treasurer

Dr. Sanjiv Chaurasia

Member

Dr. Bibhuti Prasanna Sinha

Member

Shri Abhijit Kashyap

Member

Dr. Rajeev Kumar Singh

Member

Dr. Shivaditya Thakur

Member

Shrimati Vinita Mishra

Member

Shri Sanjiv Kumar

Member

Shri Rajesh Kumar Verma

Member

Dr. Motiur Rahman Khan

Member

Dr. Manoj Sandhwar

Member

Shri Suresh Rungta

Member

Shrimati Amrita Bhushan

Member